Kto może przeprowadzić próbę ciśnieniową instalacji gazowej?

pracownik weryfikujący instalacjęPróba ciśnieniowa instalacji gazowej to bardzo ważny etap inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego lub wykonywaniu nowego przyłącza gazowego. Bez dokumentu potwierdzającego zrealizowanie tego obowiązku nie można eksploatować instalacji w budynku. Restrykcje te wynikają wprost z obowiązujących przepisów prawa, a konkretnie z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dn. 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Próba instalacji gazowej musi być przeprowadzona przez wykonawcę instalacji, z udziałem przedstawiciela dostawcy gazu. Warto jednak wspomnieć, że każdy, kto kieruje pracami związanymi z wykonywaniem instalacji gazowej, musi posiadać uprawnienia budowlane w tym zakresie. Próba kończy się podpisaniem protokołu, który uprawnia do eksploatacji instalacji wewnątrz budynku.

 

Co to jest próba ciśnieniowa instalacji gazowej?

Aby odpowiedzieć na pytanie, co to jest próba ciśnieniowa instalacji gazowej, należy odnieść się do wspomnianych na wstępie przepisów. Kwestię tę precyzuje między innymi §44, 45, 46 i 47 rozporządzenia, wskazując, że próbę przeprowadza się odrębnie dla części instalacji przed gazomierzem oraz pozostałej części, z pominięciem gazomierzy. Instalacja nie może posiadać zabezpieczenia antykorozyjnego.

Do wykonania próby wykorzystuje się manometr, spełniający rygorystyczne wymagania i posiadający świadectwo legalizacji. Aby stwierdzić, że próba przebiegła pomyślnie, do instalacji wtłacza się czynnik próbny, którego ciśnienie nie powinno się obniżyć w ciągu 30 minut od ustabilizowania się ciśnienia. Czynnikiem jest powietrze, dlatego też zamiennie stosuje się określenie próba ciśnieniowa sprężonym powietrzem.

 

Próba instalacji gazowej

Próba instalacji gazowej nie obejmuje jedynie nowej lub modernizowanej instalacji, ale także sytuację, w której istniejące przyłącze nie było użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. Niezależnie jednak od powodu, dla którego wykonywana jest próba, podczas testów musi być obecny właściciel budynku. To także jest obowiązek wynikający ze wspomnianego rozporządzenia.

Należy również wspomnieć, że właściciel budynku powinien zapewnić właściwy stan techniczny instalacji gazowej. Wśród głównych czynności należących do administratora można wymienić obowiązkowe kontrole okresowe stanu instalacji gazowej, realizację zaleceń pokontrolnych, jeśli takie zostaną wydane, a także wyłączenie z użytkowania części lub całej instalacji, zagrażającej bezpieczeństwu użytkowników.

Próba szczelności instalacji gazowej ma na celu weryfikację, czy modernizowana lub dopiero wykonana instalacja jest bezpieczna i można ją eksploatować. Badanie musi być wykonane w zgodzie z obowiązującymi przepisami przez osobę posiadającą niezbędne uprawnienia. Tylko w tym przypadku możliwe będzie dopuszczenie instalacji do użytkowania.